Правила біржової торгівлі

 

ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

на Товарній біржі "Подільський контракт"

1. Загальні положення.

1.1. Правила біржової торгівлі на Товарній біржі "Подільський контракт" (далі — Правила) є основним документом, яким регламентується порядок здійснення біржових операцій, проведення біржових торгів, притягнення до відповідальності за порушення встановленого порядку на Біржі, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб, працівників Біржі, визначає зміст біржових угод, та встановлює гарантії їх виконання. Розроблені у відповідності з діючим законодавством та статутом Біржі. Правила встановлюються на невизначений строк і в разі потреби можуть бути змінені або доповнені за рішенням Біржового комітету.

1.2. Біржа здійснює свою діяльність за принципами:

 • рівноправ'я учасників біржових торгів;
 • застосування вільних (ринкових) цін;
 • прилюдного проведення біржових торгів.

1.3. Відповідно до статуту Біржа здійснює такі види діяльності:

 • створення сприятливих умов для проведення угод купівлі, продажу, міни, правапереуступки боргу по біржових правилах, які встановлені Біржовим комітетом і затверджені загальними зборами членів Біржі;
 • експертна оцінка об'єктів нерухомого майна, незавершеного будівництва;
 • машин, обладнання, автотранспортних засобів (номерних агрегатів);
 • цілісних майнових комплексів;
 • паїв, цінних паперів, майнових прав та немайнових активів;
 • прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • літаючих апаратів та судноплавних засобів;
 • посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;
 • організація біржових торгів, аукціонів та конкурсів з продажу:
 • майна, яке знаходиться у загальнодержавній та комунальній власності;
 • майна підприємств-банкрутів, відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в новій редакції  №4212-VI від 22.12.2011року;
 • заставного майна;
 • конфіскованого майна;
 • безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави;
 • машин, обладнання, автотранспортних засобів (номерних агрегатів);
 • паїв, цінних паперів, майнових прав та немайнових активів;
 • літальних апаратів та судноплавних засобів;
 • права на об'єкти інтелектуальної власності;
 • права оренди земельної ділянки;
 • інше.
 • проведення біржових торгів, аукціонів (конкурсів);
 • консультації з питань приватизації та продаж майна, яке знаходиться у загальнодержавній та комунальній власності;
 • надання учасникам торгів і іншим зацікавленим підприємствам, організаціям ігромадянам організаційних, інформаційних, рекламних, консультаційних і інших послуг;
 • здійснення угод купівлі-продажу товарів та послуг.

1.4. Біржа має право самостійно здійснювати такі повноваження:

- укладати договори, а також здійснювати інші операції, передбачені Статутом і Законом України «Про товарну біржу»;

- виступати в ролі позивача і відповідача в суді;

- здійснювати в рамках своїх повноважень фінансові операції в національній валюті України й у валютах інших країн;

- встановлювати розміри і строки внесення періодичних внесків, що вносяться членами Біржі;

- стягувати з учасників біржової діяльності інші грошові збори, а також плату за послуги, які надає Біржа;

- встановлювати і стягувати плату за реєстрацію контрактів (договорів купівлі-продажу, міни) на біржі;

- стягувати з учасників біржової діяльності штрафи і накладати на них інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

- укладати договори з іншими Біржами, мати своїх представників на них, у тому числі і на Біржах, розташованих за межами України;

- володіти, використовувати і розпоряджатися майном і майновими правами на підставах, встановлених чинним законодавством;

- видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;

- видавати правила, що відносяться до її компетенції.

- оприлюднювати інформацію про торги через засоби масової інформації.

Біржа може мати також і інші права, що не суперечать законодавству України.

1.5. Діяльність Товарної біржі здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу», статуту біржі, правилами біржової торгівлі і біржового арбітражу.

2. Члени біржі, брокери.

2.1. Членами біржі, згідно ст.8 Закону, є юридичні й фізичні особи, які виступили засновниками біржі, а також прийняті в її склад відповідно до статуту біржі вітчизняні й іноземні юридичні й фізичні особи. Членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади й органи місцевого самоврядування, установи й організації, які повністю або частково втримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

2.2. Вступний внесок члена БІРЖІ має дорівнювати вартості «біржового місця», що визначається виходячи з попиту та пропозиції на «біржове місце». Особа, яка сплатила пайовий (вступний внесок), набуває права власника щодо біржового місця та статус члена Біржі, може винаймати свої членські права (біржове місце), а також продавати за правилами, встановленими Біржею. Одне біржове місце надає члену БІРЖІ право одного голосу на загальних зборах.

2.3. Переуступка біржового місця можлива тільки зі згоди Біржового комітету.

2.4. Особа, яка придбала членські права на підставі оренди біржового місця, набуває статусу строкового члена Біржі (непостійний член або член-орендар). Строковими членами Біржі можуть бути вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи. Строкове членство в Біржі встановлюється на термін дії договору оренди біржового місця. Строковий член Біржі набуває всі права та обов’язки члена біржі, крім прав управління справами Біржі. Право управління справами Біржі зберігається за членом Біржі.

2.5. Моментом виходу Члена з Біржі вважається день прийняття рішення про це загальними зборами Біржі або у випадку, коли рішення своєчасно не прийняте, через три місяці з дня подання ним в письмовій формі попередження про вихід з Біржі.

2.6. Майно, передане Членом Біржі тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

2.7. Правонаступництво (спадкоємство) у разі реорганізації (смерті) Члена Біржі не допускається.

2.8. Член Біржі має право сам або через свого представника:

 • брати участь в управлінні Біржею;
 • здійснювати біржові операції на біржі та одержувати за це винагороду;
 • передавати у порядку, встановленому Біржею, своє право на участь в біржовій торгівлі;
 • брати участь у вирішенні питань діяльності Біржі, обирати і бути обраним до її керівних органів;
 • одержувати інформацію про діяльність Біржі, ознайомлюватися з балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань управління Біржі, іншими внутрішніми документами в порядку, встановленому Біржею;
 • користуватись всіма послугами Біржі.

2.9.  Члени біржі, акредитовані на Біржі і є єдиними посередниками повноваження, яких здійснювати передачу та виконання замовлень на купівлю-продаж майна, що виставляються на аукціон (торги).

 Член Біржі зобов'язаний:

 • виконувати вимоги статуту Біржі, правила біржової торгівлі та рішення органів її управління та контролю;
 • сприяти Біржі у виконанні нею своїх завдань;
 • надавати Біржі необхідну інформацію для вирішення питань, пов’язаних з її діяльністю;
 • своєчасно інформувати Біржу про зміни у своєму фінансовому становищі, що можуть негативно вплинути на виконання їх зобов’язань по біржовихугодах;
 • сплачувати пайові внески;
 • вести облік здійснюваних угод за формою, визначеною правилами біржової торгівлі;
 • надавати необхідну інформацію контролюючим органам Біржі;
 • не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю про діяльність Біржі.

За невиконання обов'язків, викладених у Статуті та Правилах, на підставі прийнятого загальними зборами Біржі рішення, цього члена Біржі може бути виключено з членства у Біржі.

3. Брокери:

Брокери — довірені особи брокерських контор – членів Біржі (фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно Положення про брокерські контори, про брокерські місця та акредитацію непостійних членів біржі (членів-орендарів брокерських місць) та їх брокерів на ТБ "Подільський контракт").

 • виконують доручення членів Біржі, яких вони представляють, на здійснення 
  біржових операцій;
 • представляють здійснювані ними операції до реєстрації на Біржі;
 • мають право переконуватися у наявності та кількості товару, який 
  запропонований, а також платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів;
 • здійснюють інші дії, які не суперечать інтересам клієнтів.

3.1. Брокерам заборонено:

 • розголошувати комерційні таємниці відносно біржових операцій клієнтів, які 
  вони здійснюють;
 • одночасно обслуговувати двох або біліше  клієнтів, інтереси яких суперечать.

3.2. Брокери зобов'язані:

 • уклавши договір-доручення - продати, купити або обміняти товар та здійснити розрахунки з клієнтом.

3.3. Відповідальність брокера:

 • брокер відповідає перед клієнтом за вірне використання обов'язків по складанню угоди, які він узяв на себе.

Кожна брокерська контора на проведення торгів може виставляти двох брокерів, які безпосередньо приймають участь у торгах.

Дирекція біржі проводить перевірку фахового рівня брокера і видає кваліфікаційний сертифікат, що забезпечує йому право безпосередньої участі в біржових торгах. У випадку грубих порушень брокером Правил, дирекція має право відкликання кваліфікаційного сертифіката.

3.4. Кількість брокерів біржі визначається біржовим комітетом та “Положенням про “біржові місця”.

3.5. Порядок акредитації Членів Біржі (реєстрація брокерів, помічників брокерів та брокерських контор) до виконання біржових операцій визначається «Положенням про біржові місця” та реєстрацію Членів товарної біржі.

3.6. Права та обов'язки членів біржі, довірених осіб - брокерів, визначаються Статутом Біржі, “Положенням про “біржові місця”, реєстрацію членів товарної біржіта “Правила ми професійної етики”.

4. Біржові операції і біржові угоди.

4.1. Протокол біржового торгу  (аукціону) є підставою для укладання угоди, укладається в письмовій формі та повинна бути підписана особами, які її уклали.

Біржовою операцією визнається угода, яка відповідає умовам, визначеним статтею 15 Закону України «Про Товарну біржу»: 

а)  якщо вона представляє собою купівлю - продажу, поставку й обмін товарів, які 
допущені до обігу на товарній Біржі;

б)  якщо її учасниками є члени Біржі;

в)  якщо вона представлена до реєстрації та зареєстрована на Біржі не пізніше 
наступного за зробленої угоди дня.

4.2. Угоди, Зареєстровані на Біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.

4.3. Зміст біржової угоди (за виключенням найменування товару, кількості цін, 
місця та терміну виконання) не підлягає розголошуванню. Ця інформація може бути 
надана тільки за письмовою вимогою суду, органів прокуратури, служби безпеки, 
внутрішніх справ, господарського суду й аудиторським організаціям у випадках, які передбачені законодавством України.

4.4. Угода є укладеною з моменту її реєстрації на Біржі.

4.5. Клієнти Біржі (покупці та продавці) можуть здійснювати операції на Біржі тільки через членів Біржі або брокерів.

4.6. Клієнт, який бажає здійснити угоду на Біржі, укладає з брокером (Брокерською конторою) договір-доручення (у письмовій або усній формі).

4.7. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам Біржі абоброкерам. Наступні прийняті члени Біржі можуть створювати одну Брокерську контору й акредитувати брокерів відповідно Положення.

4.8. Для забезпечення основних функцій Біржа повноважна здійснювати види діяльності, передбачені п.1.3. даних Правил.

4.9. Під час біржових торгів можуть бути укладені угоди, пов'язані з:

 • терміновою (від 1 до 30 днів) взаємною передачею прав та обов'язків на реальні товари (спотова угода);
 • відстроченою (від 30 до 360 днів) взаємною передачею прав та обов'язків на реальні товари (форвардна угода);
 • взаємною передачею прав та обов'язків за стандартним контрактом (ф'ючерсна угода);
 • поступкою прав на майбутню передачу або придбання прав та обов'язків за реальним або стандартним контрактом (опціонна угода).

Інші види угод за біржовими товарами, контрактами або правами, вводяться Біржею за рішенням Біржового комітету.

5.0. Стандартним контрактом на біржовий товар є контракт, в якому кількість, якість, базис постачання і терміни виконання є стандартними. Єдиною змінною величиною стандартного контракту є ціна, визначена за результатами біржових торгів.

Особливості біржової торгівлі стандартними контрактами затверджуються окремо.

5.1. Біржова угода умовно проходить два етапи укладання:

Перший — починається з оголошення біржовим маклером, котрий проводить торги, пропозиції продавця і закінчується в момент оголошення реєстраційного номера покупця та ціни продажу. Одночасно брокер-покупець і брокер-продавець підтверджують підписами у протоколі згоду на покупку і продаж.

Другим етапом є оформлення біржового контракту (договору купівлі-продажу), який підписується брокером-покупцем, брокером-продавцем і уповноваженою особою Біржі.

5.2. Біржовий контракт має включати:

 • відомості про майно, його склад, характеристика;
 • ціну продажу майна;
 • порядок та строк передачі майна покупцю;
 • відомості про наявність або відсутність обтяжень стосовно майна;
 • інші умови передбачені законодавством.

 В контракті можуть також зазначатися (в залежності від типу продукції): умови поставки, якість та ціна товару, строки виконання контракту. Єдиною незмінною в контракті є ціна, що визначена в процесі Біржових торгів.

Укладений на аукціоні біржовий контракт нерухомого майна підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

5.2. Біржовий контракт (договір купівлі-продажу) набирає чинності з моменту підписання сторонами та реалізується у терміни та на умовах, передбачених контрактом.

5.3. Кожному контракту присвоюється відповідний номер, який відповідає номеру в Реєстровій книзі.

5.4. Інформація по оформлених контрактах заноситься в журнал реєстрації контрактів. Всі торгові угоди заносяться в журнал уповноваженою особою Біржі чітко без помарок і підчисток. У випадку помилки вона закреслюється так, щоб її можна було прочитати, а новий запис робиться вгорі над рядком. Всі виправлення і помилки оговорюються в кінці запису.

  Всі Біржові угоди складають комерційну таємницю, тому уповноважена особа Біржі може надавати виписки з журналу лише тому клієнту, який брав участь у даних торгах. В разі вимоги суду Біржа зобов'язана надати йому журнал реєстрації контрактів або виписку по даній справі за підписом уповноваженої особи Біржі.

5.6. У разі укладання угоди реєстраційний збір встановлюється Біржовим комітетом. Біржа самостійно визначає сторону, або сторони, що сплачують державне мито за реєстрацію угоди згідно з декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

5.7 Сторони одержують Біржовий контракт (протокол проведення торгів (аукціону) після проведення розрахунків з Біржею. Термін розрахунків та сума зазначається в Біржовому контракту (протоколі аукціону).

5.8. Біржа не несе відповідальності за невиконання сторонами своїх обов'язків по відношенню один до одного згідно підписаного Біржового контракту.

6. Місце проведення торгів.

6.1. Місцем проведення торгів є зала Біржі або філії, або приміщення, обумовлене оголошенням про кожні торги). Зміни місця проведення торгів визначається не пізніше, ніж за десять днів до початку торгів. Інформація про зміни оприлюднюється в трьохденний термін.

6.2. Дні та час початку біржових торгів визначаються Біржею. Про зміну розкладу біржа повідомляє учасників згідно з п. 6.1. даних Правил.

6.3. Біржові операції  (крім електронних торгів) проводяться у робочий день та у робочий час, якщо інше не встановлене наказом директора Біржі.

6.4. Граничний строк подання пропозицій щодо ціни на електронних торгах визначається у робочий день та у робочий час.

7. Порядок підготовки до біржових торгів

7.1. Заявки на покупку або продаж товару подаються членами біржі (брокерами) на Біржу у письмовому вигляді. Форму заявки, час і спосіб її подачі визначає Біржа.

7.2. Одночасно з заявкою член біржі зобов’язаний надати документи, перелік яких встановлюється Біржею.

7.3. Біржа має право вимагати від покупця документи, що підтверджують наявність на його рахунку необхідних коштів, гарантію оплати від банку тощо.

7.4. Кожна заявка повинна містити зазначення операції (продаж, купівлю, або обмін), характеристику товару, стосовно якого укладається угода, кількість товару та іншу інформацію, яка необхідна для правильного виконання замовлення. Заявка оформляється за встановленою формою. У заявці обов’язково вказується термін дії. Заявка з обмеженим строком дії вважається недійсною по закінченню вказаного терміну, максимальний термін дії заявки – шість календарних місяців. Продовження терміну, зняття заявки членом Біржі (брокером) проводиться в письмовій формі.

7.5. Член Біржі може зняти заявку на продажу, а також змінити вказану інформацію не пізніше, як за одну добу до початку торгів. При знятті заявки на продажу в день торгів, на члена Біржі накладається штраф в розмірі і порядку, визначеному Біржовим комітетом.

7.6. На підставі заявок формується бюлетень продажу та покупки на даний Біржовий торг, позиції якого є підставою для оголошення інформації маклером (уповноваженою особою), що проводить торги.

7.7. Кожен член Біржі має право отримати біржовий бюлетень, в якому зазначені найменування товару, кількість, ціна, місцезнаходження, базис поставки та умови оплати.

7.8. Член Біржі, що виявив в бюлетні відхилення від наданої ним інформації, повинен до початку торгів сповістити про це старшого маклера, що обслуговує дану товарну секцію та відділ біржових операцій Біржі.

7.9. Бюлетень за форвардними пропозиціями формується аналогічно бюлетеню за спотовим продажем і додатково ділиться за терміном виконання.

7.10. Реєстрація і допуск в торгово-операційний зал учасників торгів регламентується біржовим комітетом, починається за одну годину і закінчується за 10 хвилин до початку біржових торгів.

7.11. Торги проводяться у національній валюті України.

8. Порядок проведення Біржових торгів

8.1. Біржова торгівля організовується на основі публічного гласного торгу, по принципу: останній, хто ствердно відповів на пропозицію (запропонував найвищу ціну) вважається стороною угоди.

8.2. Торги реальним товаром («СПОТ») з негайним постачанням проводяться за таким регламентом:

8.2.1. Спеціаліст Біржі (ліцитатор), що веде торги, оголошує початок біржового торгу, після чого послідовно називає номер позиції відповідно до бюлетеня продажі даного біржового дня.

8.2.2. Член Біржі (Брокер-продавець) піднімає реєстраційний номер, який підтверджує його присутність у залі. При його відсутності, позиція, яку він заявив, знімається з торгів, і до члена Біржі (продавця) застосовується штрафні санкції відповідно п.7.5. даних Правил.

8.2.3. Член Біржі (Брокер-покупець) оповіщає про готовність купити товар по цій позиції бюлетня за оголошеною ціною підняттям реєстраційного номера. Якщо інших покупців немає — угода визнається укладеною після оголошення ліцитатора: позиція № __ за ціною____, продана брокеру № __ (за винятком відчуження об’єктів державної, комунальної власності, майнових активів підприємств-банкрутів, регламент продажу яких визначається відповідними Порядком відчуження об’єктів державної власності та Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та іншими законодавчими актами, де визначається, що торги проводяться за наявності не менш як двох учасників).

8.2.4. Якщо покупців виявиться більше одного, між їх брокерами проводиться конкурентний торг на збільшення вартості згідно черговості поданих заявок. Брокер-покупець, який запропонував найбільшу ціну, вважається переможцем торгів, якщо на протязі трьох хвилин не надійшло пропозицій про збільшення ціни. Перемога у торгах засвідчується ударом біржового молотка.

8.2.5. Члени Біржі (брокери, які уклали угоду, підписують протокол Біржових торгів (витяг за конкретною позицією, лотом), у якому вказуються дані торгів, позиція бюлетеня, кількість, ціна, реєстраційний номер брокера, і здають його організатору торгів. Відмова від підписання протоколу (витягу) - є порушенням даних правил і виноситься на розгляд Біржового комітету з метою затвердження результатів торгів.

8.2.6. Після оголошення всіх позицій, внесених до бюлетеня на продаж, ліцитатор надає можливість членам Біржі (брокерам) для заяв і пропозицій, що мають відношення до змісту торгів або їх процедури.

8.9. Торги реальним товаром з відстроченим постачанням («Форвард») проводяться за регламентом, передбаченим п.8.2. даних Правил.

8.10. Спеціаліст біржі (ліцитатор) після оголошення всіх позицій бюлетеню при необхідності може зробити офіційні повідомлення Біржі, після чого торги закриваються. Учасники Біржових торгів, які уклали угоди, запрошуються для оформлення біржових угод у відділ біржових операцій.

8.11. Біржова угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на Біржі.

8.12. Під час проведення торгів і перебування на Біржі, учасники торгів і службовці Біржі зобов'язані виконувати Правила поведінки та ділової етики, затверджені Біржею.

9. Біржові посередники.

9.1. Біржова торгівля здійснюється шляхом проведення біржових операцій членами біржі (постійними і непостійними – членами-орендарями), які є єдиними посередниками на Біржі.

9.2. Біржові операції здійснюються:

 • за замовленням клієнта, від свого імені і за власний рахунок або від свого імені та за рахунок клієнта (брокерська діяльність);
 • від свого імені та за власний рахунок для власних потреб, чи з метою подальшого перепродажу (дилерська діяльність).

9.3. Член біржі, статутом якої не передбачена посередницька (брокерська) діяльність, має право займатися винятково дилерською діяльністю з реальним товаром.

9.4. Оплата клієнтами послуг членів біржі (брокерів) за виконання замовлень з купівлі-продажу товарів на біржі проводиться у виді комісійної винагороди, розмір якої встановлюється Біржовим комітетом. Інші послуги, що надають посередники, оплачуються за згодою сторін, відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Обслуговування клієнта членом біржі проводиться відповідно до укладеної між ними угоди, в якій визначаються права, обов'язки і відповідальність сторін.

10. Учасники біржових торгів.

10.1. Учасниками біржової торгівлі можуть бути тільки члени Біржі. Членство на Біржі регламентується даними Правилами, Положенням про брокерські контори, брокерські місця та акредитацію непостійних членів біржі (членів-орендарів брокерських місць) та іншими документами, затвердженими Біржовим комітетом.

10.2. Учасники біржових торгів:

 • брокери — фізичні особи, зареєстровані на біржі, обов'язки яких складаються з виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, здійсненню біржових операцій шляхом пошуку контрактів, і представленні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі.
 • біржові маклери - співробітники Біржі, які безпосередньо проводять торги, фіксують усну згоду брокерів на укладання угоди на певних умовах і мають право припиняти торги не більш ніж на тридцять хвилин.

10.3. Особи, що забезпечують проведення біржових торгів, співробітники біржі за своїми функціональними обов'язками.

10.4. Усім учасникам аукціону гарантується рівний доступ до будь-якої інформації про майно, виставлене для продажу, а також про хід підготовки та проведення аукціону.

10.5. Порядок допуску до зали проведення торгів Біржі відвідувачів, представників засобів масової інформації, інших бажаючих, визначається Біржовим комітетом. Відвідувачам заборонено прямо або опосередковано втручатися в хід біржових торгів. Ліцитатор (ведучий торгів) має право прийняти рішення про видалення відвідувача з зали торгів.

11. Товари, що допускаються до торгів.

11.1. До біржових торгів допускаються товари, які є реальними, а також стандартні контракти на ці товари, допущені до торгів у встановленому порядку (затверджується Біржовим комітетом), що не заборонені (обмежені) чинним законодавством України.

12. Порядок формування біржових цін та їх оприлюднення.

12.1. Ціни на купівлі-продажу товарів, що виставляються на Біржі, формуються на підставі попиту і пропозиції, шляхом прилюдної і гласної торгівлі в торгово-операційному залі Біржі.

12.2. На біржі використовуються такі поняття ціни:

 • ціна продавця (пропозиції),
 • ціна покупця (попиту)
 • ціни біржових угод.

12.3. Ціною продавця на «біржовий» товар визнається ціна, вказана учасником біржових торгів у заявці на продаж (а також названа його брокером під час торгів з метою стимуляції продажу).

12.4. Під ціною покупця розуміють ціну, зазначену покупцем у заявках на покупку, а також запропоновану ним безпосередньо (його брокером) під час торгів при обговоренні пропозиції продавця.

12.5. Ціною біржової угоди є остання ціна, названа брокером покупця під час біржових торгів на конкретну позицію товару, зафіксована ліцитатором та за якою укладена угода на Біржі.

13. Порядок реєстрації та оформлення угод.

13.1. Угода, укладена на біржових торгах, повинна бути зареєстрована та оформлена як біржовий контракт (договір купівлі-продажу, поставки, обміну) – далі Контракт, форма та зміст якого затверджується Біржовим комітетом.

13.2. Дані підписаних членами біржі (брокерами) протоколів торгів та спеціалістами біржі співставляються з даними реєстрації про члена Біржі (покупця, продавця), кількість товару і ціну укладених угод. У випадку розбіжностей даних протоколів з даними реєстрації, рішення про умови угоди приймає спеціаліст Біржі, що вів торги.

13.3. Члени Біржі (брокери), що здійснили угоду, зобов'язані підписати в день проведення торгів Протокол біржових торгів (аукціону) – далі Протокол та не пізніше наступного робочого дня підписати Контракт. Під час підписання контракту члени Біржі (брокери) зобов'язаний надати відповідні договори (договори-доручення), на підставі яких вони діяли в інтересах третіх осіб. Невчасне підписання контракту визнається як відмова від оформлення угоди. До члена Біржі, що відмовився від оформлення угоди, застосовуються санкції відповідно п.7.5. даних Правил.

13.4. Контракту присвоюється реєстраційний номер, який відповідає номеру в журналі реєстрації контрактів на ТБ «Подільський контракт» (Журнал).

13.5. Контракт підписується членами Біржі (брокерами), представниками продавця та покупця за необхідністю, уповноваженою особою Біржі та засвідчується печаткою Біржі. Протокол та Контракт оформляються в трьох примірниках: по одному примірнику видаються  покупцю і продавцю та один залишається в архіві Біржі. За поданням сторін Біржа може видати завірені копії Контрактів.

13.6. Інформація про оформлені контракти вноситься до журналу реєстрації контрактів. Оскільки біржові угоди складають комерційну таємницю, уповноважена особа Біржі може надавати виписки з Журналу лише тому клієнту, який брав участь в даних угодах. В разі вимоги суду, Дирекція біржі зобов’язана надавати йому журнал або виписку по даній справі з підписом уповноваженої особи і печаткою Біржі.

13.7. За реєстрацію укладеної угоди Біржа встановлює реєстраційний збір з урахуванням усіх податків, зборів, обов’язкових платежів, встановлених на території України. Біржа самостійно визначає сторону або сторони, що сплачують державне мито за реєстрацію угоди, за умови того, що це не суперечить прямим угодам сторін (учасників).

13.8. У разі оформлення Біржового контракту, стороною (сторонами) якого є не резиденти України, ціна біржової угоди зазначається в іноземній валюті, але розрахунки проводяться в валюті України і здійснюються за курсом НБУ на день проведення торгів.

13.9. Сторони одержують Контракт після проведення розрахунків з Біржею. Термін та сума цих розрахунків зазначається в Протоколі.

13.10. Біржа не відповідає за невиконання чи неналежне виконання сторонами своїх обов’язків по відношенню один до одного згідно з Контрактом.

13.11. Після реєстрації Контракту сторонам роз’яснюється порядок та умови подальшого посвідчення та реєстрації угоди та договору.

14. Розірвання угод та визнання їх недійсними.

14.1. Розірвання біржових угод не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, даними Правилами та умовами контракту.

14.2. Угода, зареєстрована на Біржі, визнається розірваної в таких випадках:

 • за рішенням біржового арбітражу;
 • за рішенням судових органів;
 • за погодженням сторін;
 • у випадку настання форс-мажорних обставин, що заважають виконанню контракту сторонами.

14.3. У випадку розірвання контракту, сторони зобов'язані повідомити про це Біржу не пізніше 2-х днів з дня розірвання контракту.

14.4. У випадку розірвання угоди реєстраційний збір та державне мито поверненню не підлягають.

14.5. Розгляд претензій по невиконанню або частковому виконанню Контракту регулюється згідно з його умовами, діючим законодавством, Положенням про біржовий арбітраж.

14.6. У разі невиконання умов Контракту однією із сторін протилежна сторона має право в односторонньому порядку відмовитись від його виконання (повністю або частково).

14.7. У випадку несплати сторонами (однією із сторін) реєстраційного збору Біржі та державного мита, Біржовий контракт рішенням Біржового комітету визнається недійсним. До винної сторони або сторін застосовуються штрафні санкції, передбачені Правилами та Статутом Біржі.

14.8. Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог чинного законодавства, можуть бути визнані в судовому порядку недійсними.

15. Розрахунки та гарантії виконання біржових контрактів.

15.1. У випадку відмови покупця від оплати або закінчення терміну оплати контракту, гарантійний внесок, за винятком обов'язкових платежів Біржі, направляється на користь продавця.

15.2. Члену біржі (брокеру) учаснику торгів, який не уклав угод під внесений гарантійний внесок, останній повертається Біржею не пізніше трьох днів після закінчення терміну дії заявки.

15.3. Оплата біржових контрактів проводиться через Біржу до виконання контракту як продавцем, так і покупцем (якщо інше не передбачене протоколом біржових торгів). Підставою для перерахування вартості контракту продавцю є акт приймання-передачі зазначеного в контракті товару за кількістю та якістю, і підписаний покупцем та продавцем, або письмова згода покупця на передоплату.

15.4. При надходженні заяви від продавця про порушення покупцем умов контракту, Біржа може затримати на своєму рахунку гарантійний внесок і прийняти рішення протягом 5 робочих днів про порядок розв’язання спору.

15.5. У випадку невиконання контракту, винна сторона сплачує штраф у встановленому Біржовим комітетом розмірі на користь Біржі та постраждалої сторони.

15.6. Визнання біржової угоди недійсною в наслідок порушення дійсних Правил однією зі сторін не звільняє порушника від сплати реєстраційного збору Біржі.

16. Відповідальність членів біржі та інших учасників біржової торгівлі.

Розгляд спорів.

 

16.1. Відповідальність за неналежне виконання зобов'язань по укладених біржових контрактах визначається Правилами біржової торгівлі та загальними правилами цивільно - правової відповідальності.

16.2. Учасники біржової торгівлі зобов'язуються передавати суперечки, пов'язані з укладанням та виконанням біржових угод, а також з дотриманням правил біржової торгівлі, на вирішення біржового арбітражу (третейського суду), рішення якого є обов'язковими для виконання.

16.3. За невиконання обов'язків чи порушення положень статуту, правил біржової торгівлі, Біржовий комітет накладає на членів Біржі штрафи та інші стягнення, передбачені діючими на Біржі правилами. Вказані рішення про накладення є обов'язковими для виконання.

Члени Біржі зобов'язуються вирішувати усі розбіжності та спори щодо біржової діяльності між собою, з Біржею та з третіми особами шляхом переговорів та взаємних консультацій. Якщо після цього взаєморозуміння не буде досягнуто, спори вирішуватимуться у порядку, встановленому чинним законодавством України, статутом, даними правилами та іншою нормативною документацією Біржі.

16.4. Керівники Біржі несуть відповідальність за будь-яке порушення цих Правил у порядку, що визначений положенням про структурні підрозділи Біржі, та посадовими інструкціями.

16.5. Порушення Правил, за які можуть застосовуватись санкції:

а) надання документів, що містять недостовірну інформацію;

б) неповне оформлення Біржового контракту;

в) перешкоджання проведенню торгів;

г) неявка на торги брокера, що подав заявку;

д) невиконання умов біржової угоди.

Цей перелік може бути змінено або доповнено рішенням керівних органів Біржі.

16.6. До учасників торгів можуть застосовуватись такі санкції:

 • попередження про неналежну поведінку;
 • випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заявки з торгів;
 • позбавлення права участі в Біржових торгах на певний визначений час, або постійно;
 • -відмова в реєстрації на дані Біржові торги;
 • штраф в розмірі, визначеному Біржею;
 • -призупинення, або припинення членства на ТБ.

16.7. Члени Біржі та їх довірені особи, брокери, учасники Біржової торгівлі несуть майнову і немайнову відповідальність за порушення цих Правил у відповідності з чинним законодавством.

17. Правила поведінки членів Біржі та учасників торгів.

17.1. Правилами поведінки і ділової етики Біржі передбачено, що поведінка членів біржі (брокерів) і співробітників Біржі повинна відповідати нормам ділової етики, необхідним для підтримки ділової репутації Біржі.

17.2. Біржа здійснює контроль за діяльністю членів Біржі і брокерів, правомірністю їх біржових операцій та станом платоспроможності, для чого затверджує зміст та періодичність подання Біржі відповідних звітів.

17.3. Члени Біржі зобов’язані:

 • дотримуватися при укладанні договорів із клієнтами типових форм, вироблених Біржею;
 • оперативно забезпечувати клієнтів інформацією і проводити від їх імені розрахунки по угодах;
 • виконувати доручення клієнта щонайкраще;
 • ухилятися від злиття інтересів члена Біржі і його клієнта;
 • оперативно і правильно вести справи по претензіях клієнта;
 • мати достатні фінансові ресурси для покриття своїх зобов'язань.

17.4. Біржа може застосовувати санкції аж до виключення з числа членів Біржі за такі дії:

 • порушення Правил і розпоряджень Біржі, що стосуються поведінки або комерційної діяльності її членів, порушення умов угод та договорів з Біржею;
 • шахрайство, безвідповідальна поведінка, несумісна з принципами справедливої торгівлі, не виконання зобов’язань, особливо платіжних;
 • здійснення фіктивних угод або видача розпоряджень, доручень брокеру на покупку або продаж, що при їх виконанні не передбачають зміни володіння власністю;
 • недостовірні відомості, подані при вступі до членів Біржі;
 • будь-які дії, що заподіюють шкоду інтересам або добробуту Біржі;
 • нездатність або відмова в наданні облікових книг і документів, у тому числі з укладених угод, на вимогу Біржі, неявка брокера або члена Біржі за її викликом;
 • спроби вимагання, визначення нереальних цін і комісійних винагород, торгівля всупереч розпорядженням і намірам клієнтів, маніпулювання цінами, спроби монополізації ринку через скупку товару, видача недостовірної інформації про ринок, торгівля або передача товару від свого імені за рахунок клієнта без його дозволу, невиконання рішення Біржового арбітражу.

17.5. Біржею заборонені такі практичні дії:

 • розкриття або розголошення розпорядження, доручення члена біржі в будь-який час, торгівля проти або на стороні іншого клієнта з урахуванням розпорядження, розголошеного і сповіщеного членом Біржі внаслідок його близьких відносин з клієнтом;
 • торгівля з самим собою без переходу права власності;
 • приховання інформації, притримування членом Біржі від відкритого ринку будь-якого розпорядження (доручення) на угоду або їхні частини для зручності іншого члена;
 • купівля або продаж, як засіб припинення надання послуги, купівля або продаж одночасно за заздалегідь узгодженою ціною;
 • невиконання вимог переконатися в точності реєстрації співробітниками Біржі ціни угоди;
 • порушення черговості виконання замовлень клієнтів, які мають рівні умови.

18. Зміни та доповнення до Правил.

18.1. Всі зміни та доповнення, тлумачення окремих положень даних Правил приймаються лише Біржовим комітетом як за його власною ініціативою, так і відповідно до вимог чинного законодавства, з врахуванням отриманих клопотань біржового арбітражу та дирекції Біржі.

18.2. Прийняті зміни і доповнення оформлюються окремим документом, або додатком і вступають в дію з моменту затвердження.

18.3. Правила Біржової торгівлі окремими видами товарів можуть бути розроблені додатково і мають однакову силу з існуючими. При розбіжності Правил торгівлі окремими видами товарів з цими Правилами, перевага надається Правилам торгівлі конкретним товаром.